Zasady zaliczenia

Nowe zasady organizacji studium języków obcych

1sjo_infograf7


1. Od roku akademickiego 2016/2017 zmienione zostały zasady organizacji lektoratów z języka angielskiego.
Zmiany te dotyczą studentów wszystkich kierunków oraz roczników.


2sjo_infograf7
2. Dotychczasowa forma zaliczenia tj. zaliczenie na ocenę zostaje zastąpiona zaliczeniem na zal/nzal. W semestrach, w których występuje przedmiot - język angielski - zaliczenie odbywa się automatycznie z wyjątkiem ostatniego semestru, po którym każdy Student będzie musiał zdać egzamin końcowy. Nie zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z nie zaliczeniem przedmiotu z semestru na którym wg harmonogramu po raz ostatni występuje język angielski.
3sjo_infograf7
3. Przed rozpoczęciem zajęć dla wszystkich studentów przeprowadzony będzie obowiązkowy test poziomujący sprawdzający znajomość języka angielskiego. Z testu poziomującego zwolnione są osoby którym przysługuje zwolnienie opisane w punkcie 6.
4sjo_infograf7
4. Studenci, którzy na teście poziomującym uzyskają wynik 30% (Poziom KET) lub wyższy, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obecności na lektoratach do końca studiów. Będzie ich obowiązywał jedynie egzamin na ostatnim roku studiów. Dla osób, które nie skorzystają ze zwolnienia, wynik testu poziomującego będzie decydował o przydziale do grup zaawansowania.
6sjo_infograf7
5. Test poziomujący może mieć formę testu on-line. Dostęp do testu poziomującego każdy Student otrzyma z poziomu systemu Extranet. W przypadku braku dostępu do Internetu, studenci będą mogli skorzystać z komputerów znajdujących się w czytelni WSFiZ.
5sjo_infograf7
6.Zwolnienia z egzaminu końcowego
W ramach nowej organizacji zajęć lektoratowych, przewidzieliśmy także możliwości zwolnienia ze zdawania egzaminu końcowego (zdawanego na ostatnim roku studiów).
Warunkiem zwolnienia jest dostarczenie do koordynatora SJO, dokumentu potwierdzającego uzyskanie certyfikatu językowego na odpowiednim poziomie.